1. Prijzen

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon, zijn definitief. In de totale prijs zitten alle taxen en leveringskosten vervat. Een getekende bestelbon verbindt partijen onherroepelijk, behalve bij uitzonderingen, voorzien bij wet.

2. Leveringsdatum

Op de bestelbon wordt een leveringsdatum vermeld. Deze maakt, tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid, geen essentieel kenmerk uit van de bestelling. Bij overschrijding van de eerst opgegeven leveringsdatum dient de benadeelde partij de andere te informeren waarna beide partijen samen trachten een andere datum overeen te komen.  Bij overschrijding van deze nieuw overeengekomen termijn, welke minstens 15 kalenderdagen moet bedragen, behalve in geval van overmacht, heeft de koper het recht de aankoop te verbreken, mits aangetekend schrijven, dit onverminderd de betaling van een annuleringskost die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.  Ingeval van verbreking wordt het resterend deel van het voorschot binnen de 14 kalenderdagen na kennisgeving terugbetaald.

3. Levering

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de koper het voertuig niet in  ontvangst neemt binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, heeft de verkoper het recht om: garagekosten aan te rekenen, de werkelijk opgelopen schade aan te rekenen, beperkt tot 15% van de overeengekomen totale verkoopprijs en de verkoop te annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor om een model te leveren dat in sommige details afwijkt van het bestelde model, voor zover hier voor de koper geen nadeel uit voortvloeit. Deze afwijking mag geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken door de koper beoogd zoals uitdrukkelijk vermeld op het contract. Als van de productie van het bestelde voertuig wordt afgezien, dan is de verkoop van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de levering.  De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard.

4. Betaling

Het is de verkoper toegestaan een voorschot te vragen bij de verkoop van het voertuig, echter mag dit bedrag niet meer zijn dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig, tenzij partijen een hoger bedrag overeenkomen. Integrale betaling, of het saldo bij een voorschot, gebeurt per overschrijving of per gecertifieerde bankcheque aan de verkoper, ten laatste op het moment van levering. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot integrale betaling van de verkoopprijs. Laattijdige betalingen geven recht op verwijlinteresten van 15% op jaarbasis. Bij niet betaling van de verkoopprijs binnen de 10 kalenderdagen vanaf de aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper de verkoop ontbinden per aangetekende zending aan de koper. De koper is dan een vergoeding verschuldigd ten belope van de opgelopen schade, echter beperkt tot een maximaal bedrag van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

5. Waarborg – garantie

Naast de wettelijke garantie, zoals bepaald in artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek is er een conventionele garantie. Deze garantievoorwaarden zijn terug te vinden op de website van het desbetreffende merk.

6. Financiering en mogelijkheid tot afzien van de overeenkomst

Indien een bestelbon wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van toekenning van een financiering zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract en indien de financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, zal de koper de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Bovendien zal de koper het schriftelijk bewijs leveren van deze weigering. Het eventueel betaalde voorschot zal terugbetaald worden aan de koper en dit binnen de 15 kalenderdagen.

7. Tweedehandsvoertuigen

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig, op het ogenblik van zijn levering door de koper, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd en omvat de minimale verplichte informatie gelijkaardig aan deze voor een bestelbon van een nieuwe wagen. Bij een vertraagde levering is een eventuele waardevermindering voor rekening van de verkoper, tenzij overmacht kan worden ingeroepen die oorzaak is van deze vertraagde levering.

8. Documenten van de constructeur

Elk document van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

9. Verbintenisverklaring

De Koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het bestelde voertuig aan te kopen voor persoonlijk gebruik en niet om het voertuig verder te verkopen met commerciële doeleinden, zijnde met de intentie om een winst te realiseren. Indien de koper bovenstaande verbintenis niet respecteert, dan houdt de verkoper zich het recht voor om: hetzij de verkoop als nietig te beschouwen zonder dat de verkoper gehouden is tot de betaling van eender welke schadevergoeding, hetzij van de koper een betaling te eisen van een bedrag dat overeenkomt met 15% van de aankoopprijs van het voertuig.

Indien de koper geen consument is, zijn de bepalingen van punt 4 (eerste zin), punt 5, punt 6 en punt 9 niet van toepassing.

In het geval koper geen consument is, in de zin van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is de opgegeven leveringstermijn louter indicatief en kan de koper hieraan geen rechten onttrekken.

10. Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de 8 kalenderdagen per aangetekend schrijven op de hoogte.

11. Onderhoud en herstellingsfacturen

11.1 Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van het bedrijf waarvan u de gegevens op deze factuur kan terugvinden uiterlijk bij afhaling van het voertuig.

11.2 Ondertekening van de werkkaart geldt als akkoord met de algemene voorwaarden.

11.3 De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven in eerste instantie gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant.

11.4 In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

11.5 Klachten zijn enkel ontvankelijk per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum.

11.6 Niet op de vervaldag betaalde facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, en met verwijlinteresten van 12% per jaar.

11.7 De fotokopieën en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

11.8 Algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper van het goed of van de geleverde diensten.

12. Rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van de plaats van uitvoering van de verbintenissen bevoegd.

13. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot de identificatie van de koper, samenstelling van zijn gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door de concessiehouder waarvan de coördinaten recto zijn vermeld voor het klantenbeheer en voor directe marketingdoeleinden. Deze informatie kan ook worden medegedeeld aan de maatschappijen van de groep, van de groep D’Ieteren en verzekerings-ondernemingen. Elk persoon die zijn identiteit bewijst heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering van deze gegevens. Hij heeft tevens het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van diens persoonsgegevens te verzetten die worden verkregen met het oog op direct marketing.